ACTUL CONSTITUTITV
al
UNIUNII AVOCAŢILOR DIN ROMÂNIA

Subsemnaţii, (ANEXA 1- parte integranta din act ) avocaţi si membri fondatori ai UNIUNII AVOCAŢILOR DIN ROMÂNIA, in temeiul art. 40 din Constituţia României si Legea nr. 51/1995, republicată, prin acordul liber de asociere, am hotărât

INFIINŢAREA

UNIUNII AVOCAŢILOR DIN ROMÂNIA ,

in condiţiile stabilite si adoptate în actul constitutiv, dupa cum urmează :

CAPITOLUL I. Dispoziţii generale

            Art. 1

            Uniunea Avocaţilor din România este organizaţie profesională de interes public, neguvernamentală, autonomă, apolitică, cu scop lucrativ, infiinţată in temeiul Legii nr. 51/1995 cu modificările ulterioare.

            Art. 2

            Uniunea Avocaţilor din România se constituie si se organizează potrivit legii şi işi desfăşoară activitatea in baza art. 9 din Constituţia României.

            Art. 3

             Uniunea Avocaţilor din România are, potrivit legii, personalitate juridică de la data constituirii ei şi adoptarii actului constitutiv si a statutului de către Congresul avocaţilor.

           

 

  Art.4

            Denumirea organizaţiei este UNIUNEA AVOCAŢILOR DIN ROMÂNIA.

            Art.5

             Uniunea Avocaţilor din România este constituită pe durată nelimitată.

            Art.6

          Sediul Uniunii Avocaţilor din România este în Bucureşti, str.Batiştei, nr. 24A, sector 2.

           

                         CAPITOLUL II. Scopul Uniunii Avocaţilor din România

            Art. 7

       Uniunea Avocaţilor din România are drept scop apărarea, promovarea şi reprezentarea drepturilor şi intereselor profesionale, economice şi sociale ale membrilor ei, în spiritul liberului acces la practicarea profesiei şi independenţei avocatului.

             Uniunea Avocaţilor din România  urmăreşte de asemenea, asigurarea respectării drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale persoanei, prevăzute în Carta internaţională a drepturilor omului, Convenţia  Europeană pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale, Convenţia Organizaţiei Naţiunilor Unite asupra drepturilor copilului si Carta drepturilor fundamentale ale Uniunii Europene, precum şi pentru garantarea respectării Constituţiei şi legilor ţării.

           

                         CAPITOLUL III. Membrii Uniunii Avocaţilor din România


            Art. 8

             Uniunea Avocaţilor din România are în componenţa sa membri ai barourilor din România, care şi-au manifestat liber dorinţa de aderare la această organizaţie.

            Art. 9     

            Calitatea de membru se dobândeşte de la data adoptării prezentului Act constitutiv şi a manifestării exprese a consimţământului solicitantului.

 

CAPITOLUL IV. Drepturile şi indatoririle membrilor  Uniunii Avocaţilor din România

            Art. 10

            Drepturile şi îndatoririle membrilor Uniunii Avocaţilor din România  sunt stabilite prin statutul Uniunii Avocaţilor din România care se adoptă de către Congresul avocaţilor, potrivit legii.

             De asemenea, Congresul avocaţilor, va elabora un pachet de norme ce reglementează relaţiile dintre avocaţi, conduita profesională şi raporturile barourilor cu Uniunea Avocaţilor din România, denumit – CODUL AVOCATULUI. 

                           

CAPITOLUL V. Organizare, conducere şi indrumare

            Art. 11

            Uniunea Avocaţilor din România, are următoarele organe de conducere şi îndrumare :

a) Congresul avocaţilor

b) Consiliul uniunii

c) Comisia Permanentă

d) Preşedintele  Uniunii Avocaţilor din România .

Structura organelor de conducere si desemnarea lor se face în şedinţa Congresului. Modul de conducere şi îndrumare se stabileşte prin statut.

A. Congresul avocaţilor

            Art. 12

            Congresul avocaţilor este constituit din delegaţi ai fiecărui barou, potrivit normei de reprezentare stabilite prin statut, din decanii barourilor şi ceilalţi membri ai  Consiliului  Uniunii Avocaţilor din România .

           

            Art. 13

            Congresul ordinar se întruneşte anual, la convocarea consiliului uniunii.

            La cererea majorităţii barourilor consiliul uniunii este obligat să convoace congresul în şedinţă extraordinară.

            Convocarea congresului se face cu cel puţin o lună înainte de data stabilită, prin înştiinţarea în scris a barourilor şi prin publicarea într-un ziar central. Consiliile barourilor sunt obligate sa afişeze data convocării şi ordinea de zi la sediul baroului şi la instanţele judecătoreşti din raza de competenţă a acestora.

            Congresul este legal constituit in prezenţa a două treimi din numărul membrilor săi şi adoptă hotărâri cu votul majorităţii celor prezenţi.

            Art 14

        Congresul avocaţilor are competenţele stabilite de lege şi adoptate în Statutul  Uniunii Avocaţilor din România.

                                                 B.  Consiliul Uniunii

            Art. 15

            1. Consiliul uniunii este format din decanii barourilor şi câte un membru din fiecare barou  şi are competenţe şi atribuţii conform statutului.

          2 . Membrii consiliului uniunii sunt aleşi pentru o perioadă de 4 ani.

            3. În caz de schimbare a decanului unui barou, noul decan îl inlocuieşte de drept pe predecesorul său. Celelalte locuri vacante sunt completate la proximul congres al avocaţilor.

            Art.16

             Consiliul uniunii se întâlneşte trimestrial şi ori de câte ori este nevoie.

            Art.17 

            Atribuţiile Consiliului Uniunii Avocaţilor din România sunt cele stabilite de lege şi se aplică de la adoptarea Statutului Uniunii Avocaţilor din România.

            Art. 18

Consiliul uniunii lucrează legal in prezenţa a două treimi din  numărul membrilor săi şi ia hotărâri valabile cu votul majorităţii membrilor prezenţi.

                                     C .  Comisia permanentă

Art. 19

Comisia permanentă se compune din 15 membri, dintre care 5 din Baroul Bucureşti şi 10 din celelalte barouri din ţară. Preşedintele şi vicepresedinţii se includ în acest număr.

Comisia permanentă are competenţe şi atribuţii potrivit legii şi statutului  Uniunii Avocaţilor din România.

Art. 20

Comisia permanentă lucrează legal in prezenţa a doua treimi din numărul membrilor săi şi ia hotărâri valabile cu votul majoritaţii membrilor prezenţi.

                                            D.  Preşedintele uniunii

Art. 21

Preşedintele uniunii este ales potrivit legii şi statutului Uniunii Avocaţilor din România .

Art. 22

Preşedintele uniunii are următoarele atribuţii :

1. reprezintă uniunea in relaţiile cu persoanele fizice şi juridice din ţară şi din străinătate;

2. încheie convenţii şi contracte in numele uniunii, cu autorizarea Comisiei permanente;

3. convoacă şi conduce şedinţele consiliului uniunii;

4. ordonantează cheltuielile bugetare ale uniunii.

 

Art. 23

Vicepreşedinţii uniunii sunt înlocuitori de drept ai preşedintelui, în ordinea stabilită de consiliul uniunii.

          E. Comisia de cenzori

            Art. 24

            Comisia de cenzori reprezintă organul de control financiar intern al Uniunii Avocaţilor din România  şi se constituie potrivit legii.

            Art. 25

            Competenţa  si componenţa comisiei de cenzori este stabilită prin Statutul uniunii.   

 

                CAPITOLUL VII. Patrimoniul Uniunii Avocaţilor din Romania.

 

            Art. 26

            Patrimoniul iniţial al  Uniunii Avocaţilor din România  este  in suma de 200.000.000 lei fiind constituit din contribuţii ale membrilor Uniunii   care au consimţit la  infiintarea  acesteia, fiind completat cu o parte din contributiile bugetare ale  membrilor conform statutului.

CAPITOLUL VIII. Bugetul  Uniunii Avocatilor din Romania

            Art. 27

            Bugetul uniunii se formeaza din contributia membrilor inscrisi.

Contributia anuala a unui membru nu poate depasi valoarea unui salariu mediu pe economie.

Bugetul uniunii poate fi folosit numai in scopurile expres prevazute in statutul  uniunii.

CAPITOLUL VIII. Dispozitii comune si finale

Art. 28

            Uniunea are sigiliu si insemne proprii.

            Art. 29

            Modificarea sau completarea Actului Constitutiv se face numai cu indeplinirea conditiilor de fond si de forma cerute de lege.

            Art. 30

            Prevederile  Actului Constitutiv al  Uniunii Avocatilor din Romania , se completeaza cu toate celelalte dispozitii legale in vigoare.

          Art. 31

       Pentru convocarea Congresului avocatilor se imputerniceste domnul avocat BOTA POMPILIU.

           Art. 32

            Prezentul Act Constitutiv a fost aprobat si adoptat de Consiliul si Congresul  Uniunii Avocatilor din Romania din data de 20 iunie 2004 .

            Anexa 1 contine consimtamintul si semnaturile membrilor si face parte integranta din prezentul act constitutiv.

            Prezentul Act Constitutiv a fost redactat in  7 exemplare originale.