UNIUNEA NAŢIONALĂ A BAROURILOR DIN ROMÂNIA

BAROUL BUCUREŞTI

 

 

             În temeiul prevederilor art. 9 din Constituţia României, al deciziei de infiinţare nr. 11/2004 din 20 iunie 2004 a Baroului Bucureşti şi al art. 50 alin 2 lit.(a) din L 51/95 modificată şi completată prin L 255/2004,

 

Adunarea Generală a Baroului Bucureşti adoptă

 

 

STATUTUL BAROULUI BUCUREŞTI

 

CAP.I. DISPOZIŢII GENERALE

 

Art.1 Baroul este organizaţie profesională de interes public,  neguvernamentală, autonomă, apolitică, infiinţat în temeiul hotărârii irevocabile a Judecătoriei Tg. Jiu nr. 79/PJ/2003 din 30 iulie 2003, şi al deciziei nr. 11/2004 din 20 iunie 2004, cu respectarea L51/95 rep.

Art.2 Baroul are patrimoniu, buget propriu şi personalitate juridică de la data înfiinţării lui, potrivit legii.

Art.3 Baroul se constituie şi funcţionează numai în condiţiile art. 57, alin. (4) din L51/95 cu modificările şi completările aduse de L255/2004 denumită în continuare lege.

Art.4 Denumirea asociaţiei profesionale a avocaţilor este “BAROU” urmată de numele judeţului pe raza căruia avocaţii membri au sediul profesional.

Art.5 Sediul baroului este în oraşul de reşedinţă al  judeţului,

respectiv în municipiul Bucuresti.

Sediul baroului Ilfov este în oraşul Buftea.

 

CAP.II. SCOPUL BAROULUI

 

Art.6   Baroul are drept scop asigurarea respectării drepturilor şi  libertăţilor fundamentale ale persoanei, prevăzute în Constituţie, Carta internaţională a drepturilor omului, Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale, Convenţia Organizaţiei Naţiunilor Unite asupra drepturilor copilului şi în Carta drepturilor fundamentale ale Uniunii Europene.

 

 

                    CAP.III.ORGANIZAREA BAROULUI

 

Art.7 Baroul este organizaţia profesională a avocaţilor înscrişi în tabloul baroului unui judeţ şi are rolul de a asigura exercitarea calificată a dreptului de apărare.

Art.8 Organele de conducere ale baroului sunt:

a) adunarea generală;

b) consiliul;

c) decanul.

Art.9. Adunarea generală este formată din toţi avocaţii înscrişi în tabloul baroului cu drept de exercitare a profesiei.

Adunarea generală are următoarele competenţe:

a)stabileşte măsuri pentru exercitarea profesiei în baroul respectiv, în limitele legii şi ale statutului;

b)alege şi revocă decanul, membrii consiliului, membrii comisiei de cenzori şi pe cei ai comisiei de disciplină. Decanul este ales pentru un mandat de 4 ani şi poate fi reales o singură dată. Decanul se alege dintre avocaţii cu o vechime de minimum 8 ani în profesie.

 c)dacă la data înfiinţării baroului, condiţia tezei ultime a alineatului precedent nu poate fi respectată, decanul se alege pe baza propunerilor adunării generale a baroului.

În acest caz ,este ales decan avocatul care întruneşte numărul cel mai mare de voturi, legal exprimate;

d)alege delegaţii baroului la Congresul avocaţilor;

e) aprobă proiectul de buget al baroului si dă descărcare consiliului cu privire la activitatea sa.

          Art.10 (1) Adunarea generala ordinara, se intruneste anual, in primul trimestru, la convocarea consiliului baroului.

          (2) Convocarea se face prin afisare la sediul baroului, la sediul serviciilor de asistenţă din judeţ si prin publicare intr-un ziar local cu cel putin 15 zile inainte de data stabilita.

          (3) Adunarea generala extraordinara poate fi convocata de consiliul sau de comisia de cenzori ale baroului.

          (4) La cererea a peste o treime din totalul membrilor baroului consiliul este obligat sa convoace adunarea generala extraordinara in tremen de cel mult 15 zile de la primirea cererii. In acest caz procedura convocarii va fi efectuata cu cel putin 7 zile inainte de data stabilita.

          (5) Sedinta adunarii generale este condusa de decan impreuna cu 5 membri alesi prin vot deschis de cei prezenti, dintre care unul va fi desemnat secretar. In caz de alegere sau de revocare a decanului ori a membrilor consiliului nici unul dintre acestia nu va face parte din prezidiu, iar sedinta va fi condusa de cel mai in virsta membru prezent.

          Art. 11 (1) Adunarea generala este legal constituita cu participarea majoritatii membrilor sai.

          (2) In cazul in  care numarul legal nu este intrunit, prezidiul adunarii generale, de fata cu cei prezenti, stabileste o noua adunare generala in termen de cel mult 15 zile. Consiliul baroului are obligatia sa indeplineasca procedura convocarii cu cel putin 7 zile inainte de data fixata.

          (3) Adunarea generala convocata in aceste conditii este legal constituita cu participarea a cel putin o treime din numarul total al membrilor sai.

          (4) Hotaririle adunarii generale se iau cu votul majoritatii membrilor prezenti, in afara de cazurile in care legea prevede alt cvorum de sedinta si de vot.

          Art. 12 (1) Consiliul baroului este format din 5 pina la 15 membri, alesi pe o perioada de 4 ani. Decanul si prodecanul se includ in acest numar.

Consiliul baroului  are urmatoarele atributii:

a) adopta hotariri pentru aplicarea si respectarea prevederilor legii si ale statutului ;

b) aduce la indeplinire hotaririle Consiliului U.N.B.R. si ale adunarii generale a baroului;

c) intocmeste, modifica si da publicitatii tabloul anual al avocatilor, membri ai baroului si il comunica celor in drept;

d) adopta masuri pentru organizarea controlului profesional, disciplinar si deontologic, pentru solutionarea sesizarilor si reclamatiilor, in conditiile prevazute de lege si de statut;

e) verifica si constata indeplinirea conditiilor legale ale cererilor de primire in profesie cu examen sau cu scutire de examen;

f) hotaraste asupra starii de incompatibilitate si asupra incetarii acesteia;

g) solutioneaza cererile de transfer in conformitate cu prevederile legii si ale statutului;

h) verifica si constata daca actele privind constituirea, modificarea si schimbarea formelor de exercitare a profesiei, precum si conventiile de grupare sau conlucrare profesionala indeplinesc conditiile prevazute de lege si de statut; organizeaza si tine evidenta acestora;

i) coordoneaza activitatea filialelor sau sucursalelor Casei de Asigurari a Avocatilor din raza de competenta;

j) organizeaza conferintele de stagiu, cercurile de studii si editeaza publicatiile baroului;

k) organizeaza si indruma activitatea serviciilor de asistenta juridică din judet, potrivit legii si statutului.

l) sesizeaza comisia de disciplina cu judecarea abaterilor disciplinare ale avocatilor;

m) solutioneaza contestatiile impotriva deciziei decanului privind onorariile;

n) stabileste cota de contributie a avocatilor la bugetul baroului;

o) accepta donatiile si legatele facute baroului;

p) aproba statul de functii si angajeaza personalul baroului;

r) intocmeste proiectul de bugetr anual, pe care il supune adunarii generale si administreaza patrimoniul baroului;

s) prezinta anual adunarii generale, spre aprobare, raportul de activitate a consiliului si a decanului, de gestiune curenta si de gestionare a patrimoniului baroului;

t) alege prodecanul baroului;

u) solutioneaza plangerile si contestatiile impotriva decanului baroului;

v) indeplineste orice alte atributii prevazute de lege sau hotarite de Consiliul U.N.B.R.

          Art. 13 Consiliul baroului lucreaza legal in prezenta a doua treimi din numarul membrilor sai si ia hotariri valabile cu votul majoritatii membrilor prezenti 

Art. 14 (1)Decanul are urmatoarele competente:

a) reprezinta baroul in raporturile acestuia cu persoanele fizice si juridice din tara si din strainatate;

b) convoaca si prezideaza sedintele consiliului baroului ;

c) aproba cererile de asistenta juridica gratuita;

d) exercita caile de atac impotriva hotaririlor comisiei de disciplina si impotriva deciziilor consiliului baroului pentru care sunt prevazute cai de atac;

e) ordonanteaza cheltuielile baroului;

f) ia masuri privind conducerea baroului care nu sunt de competenta adunarii generale sau a consiliului baroului

g) indeplineste orice alte atributii prevazute de lege sau hotarite de organele de conducere a U.N.B.R. si date in competenta sa.

          (2) Prodecanul il inlocuieste pe decan la cererea sau in absenta acestuia.

          (3) Daca decanul si prodecanul sunt in imposibilitate temporara de a-si exercita functiile, consiliul baroului poate delega un consilier pentru a indeplini, in tot sau in parte, atributiile decanului.

          (4) La Baroul Bucuresti, consiliul baroului alege 2 prodecani. Decanul este inlocuit, la cerere sau in absenta sa, de catre prodecanul pe care il desemneaza in scris.

            CAP.III.  DOBINDIREA CALITATII DE AVOCAT

 

Art. 14 Poate fi membru al barourilor din Romania cel care indeplineste urmatoarele conditii:

a)este cetatean roman si are exercitiul drepturilor civile si politice;

b)este licentiat a unei facultati de drept sau doctor in drept;

c)nu se gaseste in cazurile de nedemnitate prevazute de lege.

d)este apt, din punct de vedere medical sa exercite profesia de avocat.

Indeplinirea conditiei din alineatul precedent trebuie dovedita cu certificat  medical de sanatate eliberat de  o unitate medicala autorizata.

Art.15 Membrul unui barou din alta tara poate exercita profesia de avocat  in Romania, cu respectarea prevederilor legale in materie.

Art.16 Primirea in profesie se obtine pe baza unui examen organizat de barou.

Art. 17 Pentru asigurarea cadrului unitar al organizarii examenului de primire si de definitivare in profesie, comisia de examinare va fi formata din cadre didactice de specialitate,decanul si doi membri  din consiliul baroului organizator. .

Art.18 Pentru asigurarea cadrului unitar al desfasurarii examenului de primire si de definitivare in profesie, o comisie formata din trei membri ai Comisiei permanente a U.N.B.R, va valida rezultatele examenului care, dupa caz, va dispune primirea in profesie a celor admisi.

Art.19 (1)Persoana care indeplineste conditiile prevazute de lege poate solicita primirea in profesia de avocat printr-o cerere adresata decanului baroului in circumscriptia caruia doreste sa-si desfasoare activitatea profesionala.

               (2) Cererea se depune in dublu exemplar, la decanatul baroului si va cuprinde:

a) numele prenumele si domiciliul solicitantului;

b) locul si data nasterii, copie dupa certificatul de nastere ;

c)elementele actului de identitate si organul emitent, copie dupa buletin;

d) indicarea diplomei care atesta calitatea de licentiat in drept sau a titlului stiintific si copii dupa acestea;

e) declaratia solicitantului ca nu se afla invreunul din cazurile de nedemnitate prevazute de atr.13 din lege;

f) indicarea sediului profesional unde solicitantul doreste sa exercite profesia;

g) certificatul de cazier judiciar;

h) certificatul medical care atestastarea de sanatate;

i)  doua fotografii;

Art.20 La debutul exercitarii profesiei avocatul efectueaza in mod obligatoriu un stagiu de pregatire profesionala cu durata de doi ani , timp in care are calitatea de avocat stagiar.

Activitatea avocatului stagiar va fi indrumata potrivit  legii.        Cursurile efective urmate de  avocatul stagiar la INPPA sunt considerate perioade de stagiu.

Art.21 Dobindeste calitatea de avocat definitiv cel care a promovat examen de definitivat, in conditiile efectuarii stagiului cu indrumator,precum si avocatul stagiar, ce a urmat cursurile Institutului National pentru Pregatirea si Perfectionarea Avocatilor- I.N.P.P.A, si a promovat examenul de absolvire a acestora.

Art.22 DREPTURILE SI OBLIGATIILE AVOCATULUI

Drepturile si obligatiile avocatului sunt cele prevazute de lege si se completeaza cu cele stabilite in acest statut de catre adunarea generala a baroului, potrivit competentelor, stabilite de art.50 alin.(2) lit. a) din lege  si de art.9 lit. d) din Statutul U.N.B.R

  Art.23 In masura in care activitatea avocatului se desfasoara in Spatiul economic european prezentul statut se completeaza cu normele Codului Deontologic al Avocatilor din U.E.