STATUTUL UNIUNII AVOCAŢILOR DIN ROMÂNIA

           

În temeiul dispoziţiilor

art. 61 pct.1  lit. d,  art. 63 lit. b,  din Legea nr. 51/1995, republicată,

 art. 9 din Constituţia României  

şi în baza prevederilor

  Actului constitutiv   din 20 iunie 2004 ,

              

UNIUNEA AVOCAŢILOR din ROMÂNIA

adoptă prezentul statut:

 

CAPITOLUL I. Dispoziţii generale

          Art. 1. Uniunea Avocaţilor din România este organizaţia profesională a avocaţilor din România.

          Art. 2.  Calitatea de membru se dobândeşte în urma consimţământului expres al solicitantului, la data constituirii Uniunii Avocaţilor din România şi la data adoptării statutului acesteia.

          Art. 3. Uniunea Avocaţilor din România are, potrivit legii, personalitate juridică de la data constituirii şi a adoptării statutului de către Congresul avocaţilor.

          Art. 4. Relaţiile decurgând din drepturile şi obligaţiile avocaţilor faţă de Uniunea Avocaţilor din România, derivă din calitatea lor de membri şi se întemeiază pe respect şi colegialitate.

          Art. 5. Uniunea Avocaţilor din România are sigiliu şi însemne proprii.

          Art. 6. Sediul  Uniunii Avocaţilor din România  este în Bucureşti , str. Batiştei nr. 24 A, sector 2.

                                     

CAPITOLUL II. Scopul Uniunii Avocaţilor din România

          Art. 7. (a) Uniunea Avocaţilor din România are drept scop apărarea, promovarea şi reprezentarea drepturilor şi intereselor profesionale, economice şi sociale ale membrilor ei, în spiritul liberului acces la practicarea profesiei şi al independenţei avocatului.

          (b) Uniunea urmăreşte de asemenea, asigurarea respectării drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale persoanei prevăzute în Constituţie, Carta internaţională a drepturilor omului, Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale, Convenţia Organizaţiei Naţiunilor Unite asupra drepturilor copilului şi în Carta drepturilor fundamentale ale Uniunii Europene.

 

CAPITOLUL III. Obiectivele Uniunii Avocaţilor din România

          Art. 8. Uniunea Avocaţilor din România are drept obiective princi-pale :

          a)  înlăturarea oricărui cadru generator de corupţie;

          b) sprijinirea prin mijloace profesionale a reformei în justiţie şi a armonizării legislaţiei din România cu cea a Uniunii Europene;

          c) conştientizarea justiţiabililor asupra faptului că reforma în justiţie garantează reforma în România, garantează stabilitatea statului de drept, a instituţiilor sale, respectarea legii şi demnităţii umane;

          d) respectarea independenţei avocatului în raport cu organele de conducere ale Uniunii Avocaţilor din România, privind ingerinţa acestora în realizarea actului professional;

e) redobândirea înaltului statut moral, prestigiului şi autorităţii profesiei de avocat;

          f) promovarea elitelor numai pe criterii profesionale, meritorii şi morale;

          g) conştientizarea membrilor şi a cetăţenilor de importanţa misiunii sociale a avocatului, misiune pusă în slujba adevărului şi a justiţiei.

 

CAPITOLUL IV.   Mijloace

          Art. 9. Mijloacele prin care  Uniunea Avocaţilor din România atinge scopul şi obiectivele propuse :

          a) participarea tuturor avocaţilor din România la alegerile organelor de conducere ale Uniunii Avocaţilor din România, fără deosebire de sex, vârstă şi vechime profesională sau alte criterii discriminatorii, dreptul la vot neputând fi delegat;

          b) desfiinţarea aplicării sancţiunii disciplinare privind excluderea din profesie, această măsură fiind atributul exclusiv al instanţelor judecătoreşti, ca pedeapsă complementară, în urma căreia avocatul s-ar regăsi într-unul din cazurile de nedemnitate prevăzute de art. 13 din Legea 51/1995, republicată;

          c) desfiinţarea monopolului asupra profesiei, în sensul că oricine îndeplineşte condiţiile legale poate accede în această profesie liberală, criteriile exclusive de selecţie reprezentându-le principiul constituţional al libertăţii de asociere şi calităţile profesionale;

          d) elaborarea şi adoptarea unui cod deontologic denumit “Codul Avocatului”, act normativ intern ce cuprinde drepturile şi obligaţiile avocaţilor, conduita profesională precum şi raporturile acestora cu barourile şi  Uniunea Avocaţilor din România;

          e)  promovarea unei iniţiative cu privire la  instituirea  “Ordinului de Onoare al Avocaturii” distincţia cea mai înaltă, acordată  unui membru al uniunii, pentru merite deosebite în ridicarea prestigiului profesiei;

          f) iniţierea şi promovarea unor măsuri, privind reducerea  fiscalităţii excesive şi discriminatorii, aplicate activităţii avocaţiale, până la atingerea impozitului  de 1,5% din venitul realizat;

          g) desfăşurarea de programe privind acordarea de burse studenţilor valoroşi din cadrul facultăţilor de drept;

          h) realizarea de programe proprii şi colaborări cu instituţii culturale, educaţionale, la nivel central şi local, cu organizaţii guvernamentale şi neguvernamentale din ţară şi din străinătate;

          i) editarea, tipărirea şi difuzarea de materiale specifice scopului şi obiectivelor Uniunii Avocaţilor din România şi organizarea de conferinţe şi simpozioane cu participarea specialiştilor în drept din ţară şi străinătate;

          j) sprijinirea avocaţilor stagiari, material şi profesional.

 

CAPITOLUL V. Patrimoniul  Uniunii Avocaţilor din                          România

          Art. 10. Patrimoniul iniţial al Uniunii Avocaţilor din România este constituit din aporturile membrilor constând în sumă de 200.000.000 lei.

 

CAPITOLUL VI. Resursele patrimoniale ale Uniunii Avocaţilor  din  România

          Art. 11.

    Uniunea îşi desfăşoară activitatea prin autofinanţare, realizată din contribuţia membrilor ei. Contribuţia anuală a unui membru, nu va putea depăşi valoarea  unui salariu mediu pe economie;

 

Bugetul  Uniunii Avocaţilor din România  provine din :

1. Donaţii, sponsorizări sau legate.

2. Resurse obţinute de la bugetele de stat şi/sau locale.

3. Veniturile realizate din orice activităţi directe, dacă acestea au legătură cu scopul şi obiectivele ei.

4. Dobânzi rezultate din plasamente bancare realizate în condiţiile legii.

5. Orice alte venituri prevăzute de lege.

 

                   CAPITOLUL VII. Organele de conducere ale Uniunii Avocaţilor din România

 

          Art. 12. Uniunea Avocaţilor din România are următoarele organe de conducere şi îndrumare:

          a) Congresul avocaţilor

          b) Consiliul uniunii

          c) Comisia Permanentă

          d) Preşedintele  Uniunii Avocaţilor din România

 

A. Congresul avocaţilor

          Art. 13. Congresul avocaţilor este constituit din delegaţi ai fiecărui barou din România, membri ai Uniunii Avocaţilor din România şi din membrii Consiliului .

          Calitatea de delegat în Congres, derivă din înscrierea în Uniune şi asigură dreptul de vot, individual, liber şi egal, cu condiţia ca avocatul să nu se afle în vreunul dintre cazurile prevăzute de art. 27 al Legii nr. 51/1995, republicată.    

          Art. 14. Congresul ordinar se întruneşte anual, la convocarea consili-ului uniunii.

          La cererea majorităţii barourilor, consiliul uniunii este obligat să convoace congresul în şedinţa extraordinară.

          Convocarea congresului se face cu cel puţin o lună înainte de data stabilită, prin înştiinţarea în scris a barourilor şi prin publicarea într-un ziar central. Consiliile barourilor sunt obligate să afişeze data convocării şi ordinea de zi la sediul baroului şi la instanţele judecătoreşti din raza de competenţă a acestora.

          Congresul este legal constituit în prezenţa a două treimi din numărul membrilor săi şi adoptă hotărâri cu votul majorităţii celor prezenţi.

          Art. 15. În termen de 90 de zile de la data publicării Legii nr. 255/2004 în Monitorul Oficial al României , Consiliul  Uniunii Naţionale a Barourilor din România este obligat să convoace Congresul avocaţilor în şedinţă extraordinară, în vederea organizării barourilor într-o structură comună, denumită UNIUNEA NAŢIONALĂ A BAROURILOR DIN ROMÂNIA (U.N.B.R.) şi a elaborării statutului profesiei.

          La data intrării în vigoare a Legii nr. 255/2004, denumirea Uniunea Avocaţilor din România se va înlocui cu Uniunea Naţională a Barourilor din România (U.N.B.R.).

            Art. 16. Uniunea Naţională a Barourilor din România (U.N.B.R.) este succesoarea de drept a Uniunii Avocaţilor din România.

          Art. 17. Congresul avocaţilor are următoarele competenţe :

          a) analizează şi aprobă raportul anual al consiliului uniunii;

          b) alege Comisia de cenzori şi Consiliul de conducere al Casei de Asigurări a Avocaţilor;

          c) înaintează Parlamentului României propuneri legislative cu privire la profesia de avocat;

          d) stabileşte liniile directoare privind elaborarea sau modificarea Codului avocatului;

          e) adoptă hotărâri privitoare la relaţiile dintre barouri, perfecţionarea pregătirii profesionale, respectarea regulilor deontologice ale profesiei;

          f) alege şi revocă membrii consiliului uniunii care nu au funcţia de decan;

          g) alege şi revocă membrii Comisiei superioare de disciplină, fiecare barou având dreptul la câte un reprezentant. Competenţa şi procedura de judecată se stabilesc prin Codul avocatului;

          h) aprobă bugetul uniunii şi al Casei de Asigurări a Avocaţilor şi stabileşte  contribuţia membrilor barourilor.

 

B. Consiliul uniunii

          Art. 18. Consiliul uniunii este format din decanii barourilor şi câte un membru din fiecare barou.

          Art. 19. Membrii consiliului uniunii sunt aleşi pentru o perioadă de 4 ani.

Art. 20. În caz de schimbare a decanului unui barou, noul decan îl înlocuieşte de drept pe predecesorul său. Celelalte posturi vacante sunt completate la proximul congres al avocaţilor.

          Art. 21. Consiliul uniunii se întâlneşte trimestrial şi ori de câte ori este nevoie. El are următoarele atribuţii :

1. aduce la îndeplinire hotărârile Congresului avocaţilor;

2. dezbate, adoptă şi modifică statutul profesiei, denumit în continuare Codul avocatului;

3. adoptă regulamentele privind organizarea examenelor de admitere în profesie şi definitivare;

4. alege şi revocă preşedintele uniunii, vicepreşedinţii şi membrii comisiei permanente. Preşedintele şi vicepreşedinţii sunt aleşi pentru un mandat de 4 ani conform prezentului statut;

5. întocmeşte proiectul de buget al uniunii şi al Casei de asigurări a avocaţilor şi le supune spre aprobare Congresului.

 

Art. 22. Consiliul uniunii lucrează legal în prezenţa a două treimi din  numărul membrilor săi şi ia hotărâri valabile cu votul majorităţii membrilor prezenţi.

                                      C.   Comisia permanentă

Art. 23. Comisia permanentă se compune din 15 membri, dintre care 5 din Baroul Bucureşti şi 10 din celelalte barouri din ţară. Preşedintele şi vicepreşedinţii se includ în acest număr.

Art. 24. Comisia permanentă are următoarele competente.

1. asigură activitatea permanentă a uniunii;

2. elaborează proiectele statutului şi ale regulamentelor examenelor de primire în profesie şi de definitivare;

3. organizează examenele de intrare în profesie şi de definitivare;

4. acordă scutire de examen juriştilor care îndeplinesc condiţiile cerute de  lege, cu avizul consultativ al consiliului baroului respectiv;

5. organizează serviciul statistic general al avocaţilor;

6. înfiinţează Casa Centrală de Credit şi Ajutor a avocaţilor şi îi coordonează activitatea;

7. acceptă donaţiile şi legatele făcute uniunii;

8. angajează personalul şi asigură executarea bugetului uniunii;

9. întocmeşte raportul anual de activitate şi gestiune, pe care îl supune spre aprobare consiliului uniunii.

Art. 25. Comisia permanentă lucrează legal în prezenţa a două treimi din numărul membrilor săi şi ia hotărâri valabile cu votul majorităţii membrilor prezenţi.

                                           

                               D.  Preşedintele uniunii

Art. 26. Preşedintele uniunii are următoarele atribuţii :

1. Reprezintă uniunea în relaţiile cu persoane fizice şi juridice din ţară şi din străinătate;

2. încheie convenţii şi contracte în numele uniunii, cu autorizarea comisiei permanente;

3. convoacă şi conduce  şedinţele consiliului uniunii şi ale comisiei permanente;

4. ordonanţează cheltuielile bugetare ale uniunii.

Art. 27. Vicepreşedinţii uniunii sunt înlocuitori de drept ai preşedintelui, în ordinea stabilită de consiliul uniunii.

 

                   CAPITOLUL VIII. Membrii  Uniunii Avocaţilor din România

          Art. 28. Toţi membrii barourilor din România, sunt membrii Uniunii Avocaţilor din România, în urma aderării liber consimţite şi exprimate, la această structură.

          Art. 29. Nimeni nu poate fi silit să facă parte din Uniunea Avocaţilor din România .

          Art. 30. Retragerea unui membru din Uniunea Avocaţilor din România, se poate face la cererea scrisă şi cu arătarea motivelor pentru care cel în cauză doreşte încetarea calităţii de membru.

          Art. 31. Calitatea de membru se dovedeşte cu legitimaţia şi documentele eliberate de Uniunea Avocaţilor din România, şi dă dreptul posesorului să folosească şi să poarte însemnele acesteia.

 

CAPITOLUL IX  DISPOZIŢII TRANZITORII

          Art. 32. Până la data adoptării statutului profesiei de avocat, denumit ,,Codul Avocatului”, raporturile dintre membri sunt cele stabilite prin statut pe baza criteriilor de colegialitate şi respect reciproc.

          Art. 33. Prezentul statut a fost adoptat în lucrările Congresului Uniunii Avocaţilor din România, din 20  iunie 2004 şi produce efecte de la data semnării de către membrii săi potrivit Anexei 1 a Actului constitutiv.

          Art. 34. Prezentul statut al Uniunii Avocaţilor din România se va publica în Monitorul Oficial, partea a I, în termen de 60 de zile de la data adoptării.

            Redactat în 7 exemplare originale.